Products

Buddhist Items Jewellery with Buddhist Symbols Silver Bracelet Statues Insence Silver Brooches Silver Chains Silver Ear Rings Silver Necklace Glass Beads Necklace Silver Pendants Silver Rings Ethnic Jewellery Caps Bags

सकल भाजु-मयजु पिन्त जोजलपा !

भाय्, प्रकृति, तजिलजि व कलाया निंतिं नेपा:देय् हलिमय् नां जा: । नेपा:या तजिलजि व कलाया थुवा:त मध्ये नेवा:त नं ख: । थ्व हे कला पिब्वइगु थीथी ज्वलं त मध्ये ल्हातं दयेकीगु तिसा व थीथी ज्वलं नं ख: । ल्हातं दयेकीगु कलात्मक तिसा-ज्वलंत गथेकि ल्हातय न्ह्यायेगु कल्या, न्हायपनय् तयेगु यार्लिंग, पचिनय् न्ह्यायेगु अंगू अले क्वखायेगु पेन्दान्त लिसें थीथी ज्वलं नेपा:देसं हलिंया थाय्-थासय् होलसेल भावं छ्वयेगु बनेज्या याइगु छगू कंपनि ख: “एशियन क्राफ्ट्स” । एशियन क्राफ्ट्सया निंतिं तिसा व थीथी ज्वलं दयेमकीपिं मध्ये अप्व: याना: तजिलजि व हस्तकलाया निंतिं नां जा:पिं नेवा:त दु उकी दुने मिसापिं नं यक्व दुथ्या: । झीगु निंतिं तिसा दयेकीपिं ज्याक:मिपिन्त गुगु नं कथं थ्यायेगु याना तयागु मदु । इपिं बांला:गु हे लकसय् ज्या याना च्वंगु दुसा इमिगु ज्याला नं नेपा:या मापदण्ड कथं हे दु ।

नेपा:देसं पिने च्वना: ज्या याना च्वनादीपिं सुं नं भाजु-मयजु वा कंपनिपिनि नेपा:या तिसा व थीथी ज्वलं त झिकेयाना: बनेज्या यानादीपिन्सं जिमित स्वापू तयादी फइ । लिसें जिमिसं नेपालभाषा व तजिलजि ल्यंका तयेया निंतिं नेपा:या थीथी थासय् नेवा:ब्वनेकुथित नं चायेका च्वनागु दु, अले थाय्-थासय् या स्कूलय् नेपालभाषा विषय ब्वंके बिया मातृभाषाया संरक्षणया ज्याय् न्ह्या: वना च्वनागु दु । छुं न्यने-कने यानादी मा:सा जिमित स्वापू तया दिसं, सुभाय् ।


दिपक तुलाधर
नायो
एशियन क्राफ्ट्स


Latest Products